قوانین و انواع شرط تنیس روی میز در سایت بتکارت🏓

۱. هنگامی که بازیکن به هر دلیلی کنار کشیده یا اخراج شده باشد، در این صورت شرط‌های بسته شده معتبر هستند. تمام شرط‌های دیگر بازگردانده می‌شوند، حتی اگر نتایج آن مشهود باشد.


۲. در صورتی که قبل از شروع مسابقه یکی از شرکت کنندگان اعلام شده جایگزین بازیکن دیگری شود، شرط‌ها در چنین شرایطی برگشت داده خواهند شد.


۳. در صورت انتقال یا قطع شدن مسابقه ، همه شرط‌ها برگشت داده می‌شوند به جز مواردی که نتیجه شرط منحصراً تا زمان توقف مسابقه ثبت شده باشد (در مورد مسابقات قطع شده و در صورت کنار کشیدن هر یک از شرکت کنندگان). اگر مسابقه به دلیل مصدومیت یا اخراج بازیکن قطع شود و شرکت کننده‌ای که باید به دور بعد صعود کند به همین دلیل مشخص شود، گزینه‌های شرط صعود معتبر است.*********


۱-برنده مسابقه

در این‌جا برنده مسابقه را پیش بینی می‌کنید.


۲-برنده ست

در این‌جا برنده این ست را پیش بینی می‌کنید. اگر این ست قطع شود، تمام شرط‌های موجود در این نوع شرط بازگردانده می‌شوند.


۳-چه کسی در مرحله بعدی پیروز خواهد شد؟

اگر صعود به مرحله بعدی مسابقه محقق نشود، تمام شرط‌های موجود در آن نوع شرط قابل استرداد هستند.


۴-مجموع امتیازات

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که آیا تعداد امتیازات بازی شده در مسابقه بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده هستند. اگر در پایان مسابقه تعداد امتیازات بازی شده برابر با مجموع گزینه شرط باشد، بازپرداخت شرط با ضریب ۱ صورت می‌گیرد.


۵- هندیکپ (امتیازات)

در صورت تساوی، با در نظر گرفتن هندیکپ، بازپرداخت با ضریب ۱ صورت می‌گیرد. در این حالت نتیجه از لحاظ پوئن‌ها در نظر گرفته می‌شود، بدون احتساب نتایج در امتیازهای جداگانه.


۶-چه کسی در این بازی زودتر به عدد مشخصی از امتیازات می‌رسد؟

در صورت قطع شدن بازی معین شده، کلیه گزینه‌های شرط‌ این نوع شرط با ضریب ۱ بازگردانده می‌شوند.


۷- در این نوع ورزش، گزینه‌های شرط دیگری را نیز می‌توان جدا از آن‌چه در بالا ذکر شد ارائه داد.


Betcart Players ClubCopyright © 2023. All rights reserved.
chat-icon