قوانین و انواع شرط فوتبال در سایت بتکارت ⚽️

۱- برنده بازی

در این‌جا نتیجه مسابقه را پیش بینی می‌کنید. گزینه‌های شرط برای زمان قانونی معمول پذیرفته می‌شوند.


۲-مجموع گل‌ها

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل گل‌های زده شده با کل شرط برابر باشد و گزینه تعداد دقیق گل تعیین نشده باشد، شرط‌ها برگردانده می‌شوند. همین امر در مورد مجموع تک تک تیم‌ها یا بازیکنان نیز صدق می‌کند.برای مثال در شرط سه گزینه ای (کمتر،بیشتر،دقیق) در گزینه ی دقیق ۷ گل ، اگر مسابقه دقیقاً ۷ گل داشته باشد شرط برنده است و اگر کمتر یا بیشتر از ۷ گل داشته باشد شرط ناموفق است.


۳-هندیکپ

اگر هندیکپ فقط ۲ گزینه داشته باشد (فقط هندیکپ ۱ یا هندیکپ ۲، بدون گزینه مساوی) در صورت تساوی با توجه به هندیکپ، برگرداندن شرط با ضریب ۱ صورت می‌گیرد (صرف نظر از مدت زمانی که شرط‌بندی مجاز است). همین موضوع برای هندیکپ کارت، کرنر و پارامترهای دیگر نیز صدق می‌کند.


۴-نتیجه دو برابر (دابل)

نتایج زیر امکان‌پذیر است:

۱X- در صورت پیروزی یا تساوی تیم ۱ در مسابقه ، شرط برنده می‌شود.

X۲- در صورت پیروزی یا تساوی تیم ۲ شرط برنده می‌شود.

۱۲- اگر تیم ۱ یا تیم ۲ در مسابقه پیروز شوند، این شرط برنده می‌شود.


۵- آیا یک بازیکن حداقل یک گل به ثمر خواهد رساند؟

فقط گل‌هایی که به تیم حریف زده شده و توسط داور به طور رسمی شمارش شوند، در نظر گرفته می‌شوند. اگر بازیکن در مسابقه حضور نداشته باشد، شرط‌ها باطل می‌شوند.


۶-چه تیمی به دور بعدی صعود می‌کند؟

نتیجه شرط فقط پس از آخرین مسابقه در دور مشخص از یک تورنمنت معین و با حضور تیم‌های مشخص شده محاسبه می‌شود.

تنها در صورتی که تیم مشخص شده بدون توجه به نتیجه مسابقه و اتفاقات این دور از تورنمنت به مرحله بعدی صعود کند، شرط برنده محسوب می‌شود.

تصمیم قضایی یا هر تصمیم دیگری مبنی بر لغو یا تغییر نتایج تورنمنت که پس از پایان این دور از رقابت اتخاذ شده، در نظر گرفته نمی‌شود.


۷- مجموع فردی برای «یک تیم مشخص»

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که آیا تعداد گل‌های زده شده توسط این تیم بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده است.

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل گل‌های زده شده با مجموع شرط برابر باشد، بازپرداخت شرط با ضریب ۱ صورت می‌گیرد.

فقط گل‌هایی که به دروازه تیم حریف زده شده و به طور رسمی توسط داور لحاظ شده، در نظر گرفته می‌شوند.

تمام گل‌های زده شده به دروازه خودی، به عنوان گل‌هایی که تیم مقابل به ثمر رسانده، در نظر گرفته می‌شوند.


۸- برنده تورنمنت

شرط فقط پس از مسابقه ‌ی فینال تورنمنت و با توجه به نتیجه به دست آمده در پایان تورنمنت محاسبه می‌شود.

تصمیمات قضایی یا سایر تصمیمات مبنی بر لغو یا تغییر نتایج تورنمنت، که پس از پایان این دور از مسابقات اتخاذ شده، در نظر گرفته نمی‌شود.

اگر تیمی که شرط‌ بر روی آن بسته شده به تورنمنت صعود نکرده باشد، اخراج شده یا ا در این رقابت‌ها شرکت نکند، تمام شرط‌های بسته شده روی این تیم بازنده در نظر گرفته می‌شوند.


۹- برنده مرحله گروهی

نتیجه شرط فقط پس از پایان تمام مسابقات این گروه به عنوان بخشی از این دور مسابقات تورنمنت ثبت می‌شود.

تصمیم قضایی یا تصمیم دیگری مبنی بر لغو یا تغییر نتایج تورنمنت، که پس از پایان این دور از مسابقات اتخاذ شده، در نظر گرفته نمی‌شود.

اگر تیمی که شرط‌ بر روی آن بسته شده به تورنمنت صعود نکرده باشد، اخراج شده یا در این رقابت‌ها شرکت نکند، تمام شرط‌های بسته شده روی این تیم بازنده در نظر گرفته می‌شوند.


۱۰-کدام تیم اولین گل مسابقه را به ثمر می‌رساند؟

اگر اولین گل مسابقه یک گل به خودی باشد، پیروزی در شرط برای تیمی که این گل به نفع او به ثمر رسیده است ثبت می‌شود (یعنی تیم حریف گل به خودی زده است).


۱۱-کدام تیم در این مسابقه گل بعدی را به ثمر می‌رساند؟

اگر گل بعدی‌ که در این بازی به ثمر می‌رسد یک گل به خودی باشد، پیروزی در شرط برای تیمی که این گل به نفع او به ثمر رسیده است ثبت می‌شود (یعنی تیم حریف گل به خودی زده است).


۱۲. کدام تیم آخرین گل بازی را به ثمر می‌رساند؟

اگر آخرین گل مسابقه یک گل به خودی باشد، پیروزی در شرط برای تیمی که این گل به نفع او به ثمر رسیده است ثبت می‌شود (یعنی تیم حریف گل به خودی زده است).

اگر یک مسابقه قطع شود و طی ۲۴ ساعت از سر گرفته نشود، شرط‌های این نوع شرط برگردانده می‌شوند.


۱۳- آیا هر دو تیم گل خواهند زد؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که آیا هر دو تیم در یک بازی مشخص حداقل یک گل به ثمر خواهند رساند. تمام گل‌هایی که یک تیم به دروازه خودی می‌زند به عنوان گل‌هایی که توسط تیم رقیب به ثمر رسیده است، لحاظ می‌شوند.


۱۴- مجموع گل‌ها زوج یا فرد است

اگر نتیجه مسابقه تساوی بدون گل باشد نتیجه شرط، زوج ثبت می‌شود.


۱۵- پیروزی بدون در نظر گرفتن تساوی

اگر زمان معمول مسابقه با تساوی خاتمه یابد، گزینه‌های شرط نوع شرط مشخص شده با ضریب ۱ بازگردانده می‌شوند.


۱۶- در مسابقه چند گل به ثمر خواهد رسید؟

در این‌جا تعداد دقیق گل‌های مسابقه را پیش بینی می‌کنید.

فقط گل‌هایی که در وقت قانونی معمول به ثمر می‌رسند (از جمله زمان اضافه شده توسط داور به‌غیر از وقت اضافه و ضربات پنالتی) لحاظ می‌شوند. تمام گل به خودی‌ها به‌عنوان گل‌هایی که تیم حریف به ثمر رسانده لحاظ می‌شوند.


۱۷- تیم مشخص شده، چه تعداد گل خواهد زد؟

در این‌جا تعداد دقیق گل‌های تیم مشخص شده در مسابقه را پیش بینی می‌کنید.

فقط گل‌هایی که در وقت قانونی معمول به ثمر می‌رسند (از جمله زمان اضافه شده توسط داور به‌غیر از وقت اضافه و ضربات پنالتی) لحاظ می‌شوند. تمام گل به خودی‌ها به‌عنوان گل‌هایی که تیم حریف به ثمر رسانده لحاظ می‌شوند.


۱۷.۱- کلیه شرط‌های آماری (آفساید، خطا، تعداد شوت‌ها و غیره) طبق اطلاعات رسمی برگزار کنندگان مسابقات ثبت می‌شوند.


۱۸- نیمه‌ی اول و کل بازی

در این‌جا نتیجه نیمه‌ی اول و کل بازی را پیش بینی می‌کنید.

روی شرط در اولین قسمت نتیجه نیمه‌ی اول قرار می‌گیرد و در قسمت دوم نتیجه کل مسابقه .


۱۹- چه کسی اولین گل مسابقه را به ثمر می‌رساند؟

گزینه‌های شرط برای بازیکنی که اولین گل قانونی حساب شده در مسابقه را به ثمر می‌رساند، برنده می‌شوند.

اگر یک بازیکن در طول مسابقه وارد زمین نشود، تمام گزینه‌های شرط مربوط به وی در این نوع شرط، با ضریب ۱ بازگردانده می‌شوند.

اگر گل اول توسط بازیکنی به ثمر برسد که در بین گزینه‌های این نوع شرط مشخص شده حضور نداشته باشد، در این حالت تمام گزینه‌های شرط این نوع شرط، بازنده در نظر گرفته می‌شوند. استثنا: شرط روی بازیکنانی که تا زمان گل اول وارد زمین نشده‌اند. چنین گزینه‌های شرطی با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.

اگر گل اول یک گل به خودی باشد (حتی اگر توسط بازیکنی به ثمر برسد که شرط روی آن بسته شده است)، نتیجه تمام شرط‌های چنین نوع شرطی بازنده ثبت می‌شوند. استثنا: شرط‌ روی بازیکنانی که تا زمان گل اول وارد زمین نشده‌اند. چنین گزینه‌های شرطی با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.


۲۰- آخرین گل مسابقه را چه کسی به ثمر خواهد رساند؟

گزینه‌های شرط روی بازیکنی که آخرین گل ثبت شده در مسابقه را به ثمر رساند، برنده می‌شوند.

اگر یک بازیکن در طول مسابقه وارد زمین نشود، تمام گزینه‌های شرط مربوط به وی برای این نوع شرط، با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.

اگر آخرین گل توسط بازیکنی به ثمر برسد که در بین گزینه‌های این نوع شرط مشخص شده حضور نداشته باشد، در این حالت تمام گزینه‌های شرط این نوع شرط، بازنده در نظر گرفته می‌شوند. استثنا: شرط روی بازیکنانی که وارد زمین نشده‌اند. چنین گزینه‌های شرطی با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.

اگر آخرین گل یک گل به خودی باشد (حتی اگر توسط بازیکنی به ثمر برسد که شرط روی آن بسته شده است)، در این حالت نتیجه تمام شرط‌های چنین نوع شرطی بازنده ثبت می‌شوند. استثنا: شرط‌ روی بازیکنانی که وارد زمین نشده اند. چنین گزینه‌های شرطی با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.


۲۱- نتیجه دقیق مسابقه

در این‌جا نتیجه دقیق بازی را پیش بینی می‌کنید.

اگر نتیجه دقیق با توجه به نتایج مسابقه در یکی از گزینه‌های شرط ارائه شده نباشد، فقط گزینه‌های شرط «هر نتیجه دیگری» برنده می‌شوند.


۲۲- با چه نتیجه‌ای مسابقه را برنده می‌شود؟

در این‌جا شما پیش بینی می‌کنید کدام تیم و با چه نتیجه‌ای برنده خواهد شد، یا این‌که این مسابقه با تساوی به پایان می‌رسد.


۲۳- کرنرهای بیشتر/ کمتر

اگر در پایان مسابقه ، تعداد مجموع کرنرها برابر با مجموع شرط باشد، شرط با ضریب ۱ برگردانده می‌شود.

فقط کرنرهای گرفته شده توسط تیم‌ها شمارش می‌شوند (صرف نظر از این که چند ضربه کرنر توسط داور اعطا شود).

کرنرهای اعطا شده اما زده نشده در ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند.

اگر تیمی مجبور شد کرنر را تکرار کند (به دلیل خطا یا جابجایی ضربه کرنر) ، فقط یک ضربه کرنر در نظر گرفته می‌شود.


شرط سه گزینه ای:


دراین گزینه ما سه حالت مختلف برای پیش بینی داریم که برای هر کدام از اعداد، بیشتر، کمتر و دقیق وجود دارد.


برای مثال گزینه ی بیشتراز ۷ به معنای این است که اگرمسابقه ۸ کرنر یا بیشتر داشته باشد،شرط برنده است و اگر ۷ کرنر یا کمتر داشته باشد شرط ناموفق است. در گزینه ی کمتر از ۷ اگر مسابقه ۶ کرنر و یا کمتر داشته باشد شرط برنده است و اگر مسابقه ۷ کرنر و بیش از ۷ کرنر داشته باشد شرط ناموفق است.در گزینه ی دقیقا ۷ کرنر، اگر مسابقه دقیق ۷ کرنر داشته باشد شرط برنده است و اگر کمتر یا بیشتر از ۷ کرنر داشته باشد، شرط ناموفق است.


۲۴- اولین ضربه کرنر مسابقه

در این‌جا پیش بینی می‌کنید کدام تیم اولین ضربه کرنر را می‌گیرد.

اگر در این مسابقه ضربات کرنر وجود نداشته باشد، این شرط‌ها با ضریب ۱ برگردانده می‌شوند.

فقط کرنرهای گرفته شده توسط تیم‌ها شمارش می‌شوند (صرف نظر از این که چند ضربه کرنر توسط داور اعطا شود).

کرنرهای اعطا شده اما زده نشده، برای ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند.


۲۵- آخرین ضربه کرنر مسابقه

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که کدام تیم آخرین ضربه کرنر را خواهد زد.

اگر در این مسابقه ضربات کرنر وجود نداشته باشد، شرط‌ها با ضریب ۱ قابل برگرداندن هستند.

فقط کرنرهای گرفته شده توسط تیم‌ها شمارش می‌شوند (صرف نظر از این که چند ضربه کرنر توسط داور اعطا شود).

کرنرهای اعطا شده اما زده نشده برای ثبت نتیجه شرط مورد توجه قرار نمی‌گیرند.


۲۶- زمان اولین ضربه کرنر

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در چه بازه زمانی از گزینه‌های پیشنهادی، اولین ضربه کرنر زده خواهد شد. اگر در این مسابقه ضربه کرنری وجود نداشته باشد، شرط با ضریب ۱ برگردانده می‌شود.

زمان واقعی زدن ضربه کرنر در نظر گرفته می‌شود، نه زمانی که کرنر توسط داور گرفته شده است.


۲۷- کدام تیم در مسابقه کرنر بیشتری خواهد داشت؟

فقط کرنرهای گرفته شده توسط تیم‌ها شمارش می‌شوند (صرف نظر از این که چند ضربه کرنر توسط داور اعطا شود).

کرنرهای اعطا شده اما زده نشده هنگام ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند.

اگر تیم مجبور شد کرنر را تکرار کند (به دلیل خطا یا جابجایی در ضربه کرنر)، فقط یک ضربه کرنر در نظر گرفته می‌شود.

اگر در این مسابقه هیچ ضربه کرنری وجود نداشت، شرط «تساوی» گزینه برنده است.


۲۸- مجموع ضربات کرنر زوج یا فرد است

اگر هیچ ضربه کرنری در مسابقه گرفته نشده باشد، گزینه‌‌ی شرط «زوج» برنده می‌شود.

فقط کرنرهای گرفته شده توسط تیم‌ها شمارش می‌شوند (صرف نظر از این که چند ضربه کرنر توسط داور اعطا شود).

کرنرهای اعطا شده اما زده نشده هنگام ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند.

اگر تیمی مجبور به تکرار کرنر شود (به دلیل خطا یا جابجایی در ضربه کرنر)، فقط یک ضربه کرنر در نظر گرفته می‌شود.


۲۹- آیا تیم مشخص شده در یکی از دو نیمه پیروز خواهد شد؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که تیم مشخص شده حداقل در یک نیمه پیروز می‌شود.

نتایج زیر امکان‌پذیر است:

«بله»- گزینه شرط بسته شده روی این تیم برنده خواهد شد (یعنی تساوی یا شکست قابل قبول نیست) مطابق با نتایج نیمه اول یا نیمه دوم (نتیجه نیمه دوم به تنهایی در نظر گرفته می‌شود و نه نتیجه کل مسابقه ).

«نه»- شرط بر این اساس بسته می‌شود که این تیم در هیچ یک از دو نیمه مسابقه برنده نخواهد شد.


۳۰- آیا تیم مشخص شده در هر دو نیمه مسابقه پیروز خواهد شد؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که تیم مشخص شده در هر دو نیمه مسابقه پیروز خواهد شد (برای مشخص شدن نتیجه، نتیجه نیمه دوم مسابقه به معنای نتیجه نیمه دوم به تنهایی است و نه نتیجه بازی بعد از ۲ نیمه، یعنی فقط گل‌های به‌ثمر رسیده در نیمه دوم در نظر گرفته می‌شوند).

نتایج زیر امکان‌پذیر است:

«بله»- گزینه شرط بر این اساس است که تیم مشخص شده در دو نیمه اول و دوم برنده می‌شود. اگر حداقل در یکی از دو نیمه تیم مساوی کند یا ببازد، نتیجه چنین شرطی بازنده ثبت می‌شود.

«نه»- شرط بر اساس این واقعیت بسته می‌شود که این تیم حداقل یکی از دو نیمه را مساوی می‌کند یا می‌بازد.


۳۱- زمان گل اول

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در چه بازه زمانی پیشنهادی در گزینه‌های شرط، اولین گل مسابقه به ثمر خواهد رسید.

اگر مسابقه به تساوی ۰-۰ پایان یابد، نتیجه گزینه‌های شرط گل اول به‌عنوان بازنده ثبت می‌شوند.


۳۱- زمان آخرین گل

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در چه بازه زمانی پیشنهادی در بین گزینه‌های شرط، آخرین گل در مسابقه به ثمر خواهد رسید. اگر مسابقه با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید، نتیجه گزینه‌های شرط زمان آخرین گل به‌عنوان باخت ثبت می‌شوند.


۳۳- در کدام نیمه تعداد گل‌های بیشتر به ثمر خواهد رسید؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در نیمه اول نسبت به نیمه دوم، تعداد گل‌های بیشتری به ثمر می‌رسد یا این‌که در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول گل زده می‌شود یا در نیمه اول و دوم به تعداد مساوی گل زده می‌شود.

فقط گل‌های زده شده در نیمه‌های معین با لحاظ کردن وقت‌های تلف شده در نظر گرفته می‌شوند، اما وقت‌های اضافه احتمالی در نظر گرفته نمی‌شوند.


۳۴- در چه نیمه‎ای توسط کدام تیم مشخص تعداد گل‌های بیشتری زده می‌شود؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در نیمه اول نسبت به نیمه دوم، تعداد گل‌های بیشتری به ثمر می‌رسد یا این‌که در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول گل زده می‌شود یا در نیمه اول و دوم به تعداد مساوی گل زده می‌شود.

فقط گل‌های زده شده در نیمه‌های معین با لحاظ کردن وقت‌های تلف شده در نظر گرفته می‌شوند، اما وقت‌های اضافه احتمالی در نظر گرفته نمی‌شوند.

تمام گل‌ به خودی‌های زده شده به عنوان گل‌هایی که توسط حریفان به ثمر رسیده‌اند، حساب می‌شوند.


۳۵- گل اول چگونه به ثمر خواهد رسید؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که چگونه به‌طور خاص اولین گل مسابقه به ثمر خواهد رسید. نتایج زیر ممکن است:

توسط ضربه سر

با روش دیگر

توسط ضربه‌ی آزاد

توسط ضربه‌ی پنالتی

گل به خودی

بدون گل

صرف نظر از این‌که با استفاده از کدام قسمت بدن یک گل به ثمر رسیده است، اگر مستقیماً از روی ضربه پنالتی اتفاق بیفتد، گزینه شرط «با یک ضربه پنالتی» تنها شرط برنده است، نتیجه شرط‌های روی سایر گزینه‌ها (از جمله «با یک ضربه») به‌عنوان باخت در نظر گرفته می‌شوند.

اگر یک گل با ضربه سر به ثمر برسد، گزینه شرط «ضربه سر» تنها شرط برنده است، نتیجه شرط روی سایر گزینه‌ها (از جمله «ضربه») به عنوان باخت ثبت می‌شوند.

اگر اولین گل در مسابقه یک گل به خودی باشد، نتیجه شرط روی سایر گزینه‌ها (از جمله «ضربه») به عنوان باخت ثبت می‌شوند.


۳۶. کدام تیم در مسابقه اولین کارت زرد را دریافت می‌کند؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که کدام تیم اولین کارت زرد را دریافت می‌کند.

اگر طبق گزارش مسابقه ، اولین کارت‌های زرد در مدت یک دقیقه به دو یا چند بازیکن از دو تیم نشان داده شود، گزینه‌های شرط این نوع شرط قابل برگشت هستند. فقط شرط‌های بسته شده روی گزینه «هر دو تیم در یک زمان» برنده می‌شوند. اگر چنین گزینه‌ای در بین شرط‌های مربوط به این نوع شرط ذکر نشده باشد برگشت شرط صورت می‌گیرد.

اگر هیچ کارت زردی در مسابقه نشان داده نشود، فقط شرط‌های بسته شده روی گزینه «هیچ اخطاری داده نمی‌شود» برنده می‌شوند. اگر چنین گزینه‌ای در بین شرط‌های مربوط به این نوع شرط ذکر نشده باشد برگشت شرط صورت می‌گیرد.


۳۷- کدام تیم کارت‌های زرد بیشتر یا کمتری دریافت می‌کند؟

دو کارت زرد نشان داده شده به یک بازیکن، که منجر به اخراج وی می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شود. فقط کارت‌های زرد نشان داده شده به بازیکنان حاضر در زمین در نظر گرفته می‌شوند. کارت‌های زرد نشان داده شده به بازیکنان ذخیره، مربیان و پرسنل تدارکات تیم‌ها، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

هیچ کارت نشان داده شده پس از سوت نهایی داور، هنگام ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شود. کلیه کارت‌های نشان داده شده هنگام استراحت بین نیمه اول و دوم، در شرط کلی مسابقه در نظر گرفته می‌شوند، اما برای شرط‌های نیمه اول یا دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.


۳۸- کدام تیم خاص کارت‌های زرد کمتر یا بیشتری می‌گیرد؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در این مسابقه کارت‌های زرد کمتر یا بیشتر از تعداد مشخصی به بازیکنان یک تیم نشان داده شود.

دو کارت زرد نشان داده شده به یک بازیکن، که منجر به اخراج وی می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شود. فقط کارت‌های زرد نشان داده شده به بازیکنان حاضر در زمین در نظر گرفته می‌شوند. کارت‌های زرد نشان داده شده به بازیکنان ذخیره، مربیان و پرسنل تدارکات تیم‌ها، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

کارت‌های نشان داده شده پس از سوت پایان مسابقه ، برای ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند.

کلیه کارت‌های نشان داده شده هنگام استراحت بین نیمه اول و دوم، در شرط کلی مسابقه در نظر گرفته می‌شوند، اما برای شرط‌های نیمه اول یا دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.


۳۹- اولین کارت زرد در مسابقه

اگر در مسابقه هیچ کارت زردی نشان داده نشود، گزینه‌های شرط بسته شده با ضریب ۱ قابل برگشت هستند. در هنگام ثبت نتیجه شرط زمان واقعی نشان داده شدن کارت به یک بازیکن در نظر گرفته می‌شود.


۴۰- زوج یا فرد بودن مجموع کارت‌های زرد داده شده

اگر در مسابقه هیچ کارت زردی نشان داده نشود، گزینه‌های شرط «زوج» برنده محسوب می‌شوند.

کارت‌های نشان داده شده پس از سوت پایان مسابقه ، برای ثبت نتیجه شرط در نظر گرفته نمی‌شوند. کلیه کارت‌های نشان داده شده هنگام استراحت بین دو نیمه، در شرط کلی مسابقه در نظر گرفته می‌شوند، اما برای شرط‌های نیمه اول یا دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.


۴۱- کدام تیم گل به خودی می‌زند؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که در این مسابقه یک تیم مشخص حداقل یک گل به خودی به ثمر خواهد رساند.


۴۲- آیا تیم مشخص شده در هر نیمه گل می‌زند؟

نتایج زیر امکان‌پذیر هستند:

بله - این تیم در نیمه اول حداقل یک گل و حداقل یک گل در نیمه دوم به ثمر خواهد رساند.

نه - این تیم حداقل در یک نیمه گلی به ثمر نخواهد رساند.


۴۳- چه زمانی برنده تعیین می‌شود؟

نتایج زیر امکان‌پذیر هستند:

در زمان قانونی معمول بازی - اگر زمان معمول مسابقه (با در نظر گرفتن زمان‌های تلف شده که توسط داور مسابقه اضافه شده) با پیروزی یکی از تیم‌ها به پایان برسد شرط به‌عنوان برنده ثبت می‌شود.

در وقت اضافی - اگر زمان معمول مسابقه (با در نظر گرفتن زمان‌های تلف شده که توسط داور مسابقه اضافه شده) به تساوی ختم شود و وقت اضافه با پیروزی یکی از دو تیم‌ به پایان برسد، شرط به‌عنوان برنده ثبت می‌شود.

اگر هر دو زمان معمول و وقت اضافه مسابقه با تساوی به پایان برسد، گزینه شرط ضربات پنالتی به‌عنوان برنده ثبت می‌شود.


۴۴- تیمی که گل اول را به ثمر برساند برنده خواهد شد

در این‌جا پیش بینی می‌کنید تیمی که گل اول را به ثمر می‌رساند پیروز خواهد شد یا خیر.

نتایج زیر امکان‌پذیر است:

تیمی که پیش بوده برنده می‌شود - تیمی که گل اول را به ثمر می‌رساند، برنده مسابقه است.

تیمی که پیش بوده بازی را می‌بازد - تیمی که اولین گل را به ثمر می‌رساند مسابقه را می‌بازد.

تیمی که پیش بوده بازی را مساوی کند - مسابقه به تساوی با گل پایان می یابد (به استثنای گزینه ۰-۰)

گلی به ثمر نمی‌رسد - مسابقه ۰-۰ پایان می یابد.


۴۵- در کدام نیمه، اولین گل به ثمر خواهد رسید؟

فقط گل‌هایی که به طور رسمی توسط داور مسابقه ثبت ‌شوند، لحاظ می‌شوند.


۴۶- ​​زمان اضافه شده به مسابقه

شرط‌های مربوط به مقدار زمان اضافه شده بر اساس زمان نشان داده شده توسط داور چهارم محاسبه می‌شوند و نه بر اساس زمان اضافه بازی شده‌.


۴۷- آیا اخراج در مسابقه وجود خواهد داشت؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که آیا حداقل یک بازیکن در طول مسابقه فوتبال اخراج خواهد شد یا خیر.

فقط اخراج بازیکنانی که هم اکنون در زمین حضور دارند در نظر گرفته می‌شود.

اخراج بازیکنان روی نیمکت، مربیان و کارکنان تدارکات تیم‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پس از سوت نهایی داور، هیچ‌گونه اخراجی از نظر ثبت نتیجه گزینه‌های شرط در نظر گرفته نمی‌شود.


۴۸- کدام تیم اولین تعویض را انجام می‌دهد؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که کدام تیم اولین تعویض بازیکن را انجام خواهد داد. اگر در طول مسابقه هیچ تعویضی وجود نداشته باشد، گزینه‌های شرط «تعویض وجود نخواهد داشت» برنده می‌شوند.

اگر هر دو تیم اولین تعویض را هم‌زمان یا در بین دو نیمه انجام دهند، گزینه‌های شرط «هر دو تیم در یک زمان» برنده می‌شوند.

تعویض های انجام شده در زمان توقف بازی، صرف نظر از مدت زمان توقف به‌عنوان هم‌زمان در نظر گرفته می‌شوند.


۴۹- چه تیمی با رتبه بالاتر کار را تمام می‌کند؟

در این‌جا پیش بینی می‌کنید که کدام تیم جایگاه بالاتری را در رده‌بندی کسب می‌کند.

در مواردی که هر دو تیم در مرحله پلی آف، تورنمنت را ترک کنند، گزینه شرط «چه تیمی به رتبه بالاتر می رسد» بازگردانده می‌شود.

اگر هر دو تیم جام جهانی را در همان مرحله گروهی مسابقات ترک کنند، تیمی که در گروه خود جایگاه بالاتری را اشغال کرده است، به‌عنوان رتبه بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

اگر هر دو تیم کار را در گروه‌های خود با رده برابر به پایان برسانند، گزینه شرط «چه تیمی رتبه بالاتری کسب می‌کند» بازگردانده می‌شود.


۵۰- بهترین گلزن مسابقات

فقط گل‌هایی که در یک تورنمنت مشخص به ثمر می‌رسند در نظر گرفته می‌شوند، صرف نظر از این که بازیکن در کدام تیم گلزنی کرده است.

تیم‌ها صرفاً جهت اطلاع رسانی، در کنار نام بازیکن قرار می‌گیرند.

گل به خودی‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند.

اگر دو یا چند بازیکن بهترین گلزن مسابقات شوند، ضریب گزینه شرط طرف‌های مشخص شده بین تعداد بازیکنان برنده تقسیم می‌شود.

شرط‌بندی روی نتیجه نیمه اول مسابقه با توجه به نتیجه ثبت شده بعد از ۴۵ دقیقه به اضافه زمان تلف شده محاسبه می‌شود. اگر نیمه اول نیمه تمام رها شود، شرط‌ها لغو شده و برگردانده می‌شوند.


۵۱- نتیجه

W۱ (هر دو تیم گل می‌زنند- بله)- شرط برنده تنها در صورتی است که هر دو تیم در مسابقه گلزنی کنند و در پایان تیم ۱ برنده شود.

W۱ (هر دو تیم گل می‌زنند - نه) - شرط تنها در صورت پیروزی تیم ۱ در مسابقه و عدم دریافت گل (کلین شیت)، برنده است.

X (هر دو تیم گل می‌زنند- بله) - شرط در صورت پایان مسابقه با تساوی با گل برنده است.

X (هر دو تیم گل می‌زنند - نه) - شرط در صورت پایان مسابقه با تساوی بدون گل برنده است.

W۲ (هر دو تیم گل می‌زنند - بله) - شرط تنها در صورت گلزنی هر دو تیم و پیروزی تیم ۲ برنده است.

W۲(هر دو تیم گل می‌زنند - خیر) - شرط تنها در صورت پیروزی تیم ۲ و عدم دریافت گل (کلین شیت)، برنده است.


۵۲- در این نوع از ورزش، گزینه‌های دیگری جدا از آن‌چه در بالا ذکر شد را می‌توان ارائه داد.


۵۳- برخورد تو با تیر دروازه

برخورد توپ به یکی از تیرهای دروازه (عمودی و یا افقی) درصورتی که پس از آن توپ وارد گل نشود.


٥٤- نتیجه و مجموع گل ها ( بازه های گسترده ) :

نتیجه مسابقه را مشخص و بازی بین X تا Y گل دارد .


٥٥ - دابل شانس و مجموع گل ها ( بازه های گسترده ) :

تیم انتخابی شما برنده یا بازی مساوی شود و گل های بازی بین X تا Y باشد .


شرط‌بندی فوتبال در زمان معمول بازی پذیرفته می‌شود، اما برای وقت اضافه و ضربات پنالتی، به استثنای موارد خاص تصریح شده در سایت، شرطی بسته نمی‌شود. در این قوانین باید زمان معمول با در نظر گرفتن زمان تلف شده در مسابقه شمارش شود، گزینه‌های شرط‌ تنها به اتفاقات هر نیمه و زمان اضافه شده برای وقت‌های تلف شده که توسط داور تعیین می‌شود، مربوط می‌شود.


هر مسابقه ای که قبل از پایان زمان رسمی معمول قطع شده و طی ۲۴ ساعت از سر گرفته نشود، صرف نظر از تصمیمات قضایی درباره این بازی خاتمه یافته تلقی می‌شود. گزینه‌های شرطی که نتیجه آن با زمان توقف مسابقه ثبت شده است، به قوت خود باقی می‌مانند و مطابق با این قوانین محاسبه می‌شوند، بازپرداخت در سایر شرط‌های این مسابقه صورت می‌گیرد. اگر یک مسابقه فوتبال بیش از ۲۲ ساعت به تعویق بیافتد، شرط‌های روی آن بازی برگردانده می‌شود، در غیر این صورت شرط معتبر باقی می‌ماند.


هیچ کارت زرد یا اخراج و وقایع پس از سوت پایان بازی برای شرط‌بندی در نظر گرفته نمی‌شوند. کلیه کارت‌ها و اخراج‌هایی که در فاصله بین نیمه اول و دوم رخ می‌دهد، در نتیجه کلی مسابقه در نظر گرفته می‌شوند، اما برای شرط‌بندی در نیمه اول یا دوم در نظر گرفته نمی‌شوند.


توضیحات شرط روی کارت‌ها:


۱- کارت ها : مجموع امتیازات

کارت های نمایش داده شده به بازیکنان یک تیم مشخص به شرح زیر محاسبه می شوند:


کارت زرد ۱ امتیاز دارد، کارت قرمز ۲ امتیاز دارد، دومین کارت زرد به یک بازیکن ،که منجر به اخراج وی می شود، در نظر گرفته نخواهد شد، و حداکثر امتیاز به ازای هر بازیکن ۳ امتیاز می باشد.

تنها کارت های زرد و قرمز داده شده به بازیکنان داخل زمین در نظر گرفته خواهد شد. کارت های زرد و قرمز نمایش داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های نمایش داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.


۲-کدام تیم اولین کارت را در مسابقه دریافت خواهد کرد؟

شما پیش بینی می کنید که کدامیک از تیم ها اولین کارت را دریافت می کند.

چنانچه بر اساس گزارشات مسابقه ، نخستین کارت مسابقه در یک دقیقه و به دو بازیکن از دو تیم مختلف داده شود، شرط های بسته شده با ضریب ۱ مسترد می گردد. تنها شرط های بسته شده بر روی گزینه "هر دو تیم به طور همزمان" ، برد می شود. چنانچه چنین گزینه ایی موجود نباشد، تمامی شرط ها با ضریب ۱ مسترد می گردند.

چنانچه کارت به بازیکنان نمایش داده نشود، تنها شرط های بسته شده بر روی گزینه "کارتی نشان داده نمی شود" برد می شوند. چنانچه چنین گزینه ایی موجود نباشد، تمامی شرط ها با ضریب ۱ مسترد می گردند.


۳-در طی مسابقه به کدام تیم کارت بیشتری نشان داده خواهد کرد؟

کارت زرد دوم به یک بازیکن ،که منجر به اخراج وی می شود، در نظر گرفته نخواهد شد.

تنها کارت های زرد داده شده به بازیکنان داخل زمین در نظر گرفته خواهد شد. کارت های زرد داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد. تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.


۴-تعداد کارت ها نمایش داده شده به "یک تیم به خصوص" بیشتر /کمتر از تعداد مشخصی می شود؟

شما پیش بینی می کنید که به بازیکنان تیم مذکور بیشتر/کمتر از یک تعداد مشخص کارت نمایش داده می شود.


کارتهای نمایش داده شده به بازیکنان یک تیم به خصوص به شرح زیر در نظر گرفته می شوند:

کارت زرد ۱ امتیاز دارد، کارت قرمز ۲ امتیاز دارد، دومین کارت زرد به یک بازیکن ،که منجر به اخراج وی می شود، در نظر گرفته نخواهد شد، و حداکثر امتیاز به ازای هر بازیکن ۳ امتیاز می باشد.

تنها کارت های زرد و قرمز داده شده به بازیکنان داخل زمین در نظر گرفته خواهد شد. کارت های زرد و قرمز نمایش داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های نمایش داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.


۵-نخستین کارت مسابقه

چنانچه کارت به بازیکنان نمایش داده نشود، تمامی شرط ها با ضریب ۱ عودت داده می شود.

در هنگام محاسبه شرط زمان اصلی نمایش کارت به بازیکن در نظر می شود.


۶-مجموع کارت ها زوج/فرد

چنانچه کارت زردی نمایش داده نشود، مجموع "زوج" در نظر گرفته می شود.

کارت های نمایش داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.


نظرات و سوالات

Betcart Players ClubCopyright © 2023. All rights reserved.
chat-icon